รายละเอียด:

เรียนหัวหน้าแผนกทุกแผนก งานวางแผนฯ ได้จัดสรรวัสดุฝึก (สผ.1) ปีการศึกษาที่ 1/2561 ตามตารางข้างล่างนี้  โดยให้แผนกส่งวัสดุฝึก (สผ.1)  ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561