ทําเนียบผู้บริหาร

 
รายนามผู้บริหารวิทยาลัยทคนิคจันทบุรี
1.    นายสุภร        อุดมนิตย์                 2481 – 2482
2.    นายเสริญ    ราชบัวขาว                   2482 – 2484
3.    นายสุภร        อุดมนิตย์                 2484 – 2487
4.    นายผดุง        ศรีศุภลักษณ์             2487 – 2509
5.    นายณรงค์    วัชโรดม                    2509 – 2513
6.    นายกมล        สุวรรณรงค์              2513 – 2514
7.    นายเผดิมชัย    ศรีวิเชียร                 2514 – 2515
8.    นายวิเชียร    อาทิตย์เที่ยง                2515 – 2516
9.    นายเผดิมชัย    ศรีวิเชียร                 2516 – 2521
10.    นายสุทธิชัย    โล่ห์สุวรรณ             2521 – 2524
11.    นายสนอง    สุวัฒโน                  2524 – 2529
12.    นายอนันต์    สุขล้วน                  2529 – 2536
13.    นายเสน่ห์    สิทธิเวช                   2536 – 2540
14.    นายเชิดชัย    ไทยประดิษฐ์             2540 – 2542
15.    นายเรวัตร    อาจฤทธิรงค์             2542 – 2544
16.    นายสมชาย    ธำรงสุข                 2544 – 2551
17.    นายสมหวัง    สุขจิตร                 2551 – 2553
18.    นายวีระเดช    เหลืองหิรัญ             2554 – 2554
19.    ดร.สมชาย    ธำรงสุข                 2554 – 2556
20.    นายสมประสงค์    สิงห์สุวรรณ        2556 – 2558
21.    นายจิระพงษ์    จันทร์ประเสริฐ         2558 – 2560
22.    นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน     2560 – ปัจจุบัน