ครุภัณฑ์ประจำแผนก

 แผนกอุตสาหกรรม  แผนกพาณิชยกรรม

  - สาขาวิชาเครื่องกล
  - สาขาวิชาเครื่องมือกล
  - สาขาวิชาโลหะการ
  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  - สาขาวิชาการก่อสร้าง

 
  - สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

 

  - สาขาวิชาการบัญชี
  - สาขาวิชาการตลาด
  - สาขาวิชาการเลขานุการ
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 

 

ครุภัณฑ์ประจำงานต่าง ๆ - วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  - งานพัสดุ
  - งานทะเบียน
  - งานอาคารสถานที่

  - งานผลิตผลและงานการค้า
  - งานศูนย์ข้อมูลงานวางแผน
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 ฝ่ายวิชาการ22222222222222

  - งานกิจการนักเรียนนักศึกษา
  - งานสวัสดิการและพยาบาล

  - งานวัดผล
  - งานทวิภาคี
  - งานวิทยบริการ
  - งานวิชาการ
  - งานห้องสมุด
  - งานอินเทอร์เน็ต
  - งานสื่อ