ปวช ช่างยนต์  2555
ปวช ช่างยนต์  2557
ปวช ช่างยนต์ 56
ปวช ไฟฟ้า
ปวช เมคคา ทรอนิกส์ 56
ปวช อิเล็กทรอนิกส์ 56
ปวช อิเล็กทรอนิกส์ 57
ปวส ช่างยนต์  2555
ปวส ช่างยนต์ 56
ปวส ช่างยนต์ 2557
ปวส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 56
ปวส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 57
ปวส ไฟฟ้า
ปวส เมคคาทรอนิกส์ 56
ปวส เมคคาทรอนิกส์ 57
ปวส อิเล็กทรอนิกส์ 57
ปวส อิเล็กทรอนิกส์ 56