1.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

2.สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

7.สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

8.สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศ

9.สาขาวิชาการบัญชี(รูปเล่ม)

10.สาขาวิชาการตลาด

11.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รูปเล่ม)