เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปรวมจำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด  3,036 คน