วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล 
และว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ  บัวหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมด้วยครูธารา  ศักดาเดช  ครูตฤณ  บำรุงสวน และครูสมพล  ผลมูล เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี กับ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ณ ราชภัฏรำไพพรรณี