ระดับ ปวช.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ระดับ ปวส.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

อุตสาหกรรม

ระดับ ปวช.

สาขาวิชา

สาขางาน

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ช่างเชื่อมโลหะ

โครงสร้าง

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

ช่างยนต์

ยานยนต์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา

สาขางาน

เครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

เทคนิคโลหะ

เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

ไฟฟ้ากำลัง

เครื่องกลไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

การก่อสร้าง

เทคนิคการก่อสร้าง


ระดับ ปริญญาตรี

สาขาวิชา

สาขางาน

การก่อสร้าง

เทคนิคการก่อสร้าง


พาณิชยกรรม

ระดับ ปวช.  

สาขาวิชา

สาขางาน

การบัญชี

การบัญชี

การเลขานุการ

การเลขานุการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ MEP คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การตลาด

การตลาด


ระดับ ปวส.
 

สาขาวิชา

สาขางาน

การตลาด

การตลาด

การบัญชี

การบัญชี

การเลขานุการ

การเลขานุการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาเว็บเพจ

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป
ศิลปกรรม

ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา

สาขางาน

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา

สาขางาน

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี