วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

  สถานที่ตั้ง เลขที่ 44/3 ถนนจันทคามวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3931-1198 ,0-3932-1878 โทรสาร 0-3931-1699
Website : https://www.technicchan.ac.th
Email : Chanthaburi01@gmail.com

ปรัชญา
" สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา "

เอกลักษณ์
" เป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน "

อัตลักษณ์
" เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้ สู่จิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี "

สีประจำวิทยาลัย
"  สีน้ำเงิน - ขาว "

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
" ต้นจัน "

 

 


 เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 44/3 ถนนจันทคามวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 เขต 2 บ้านพักครู-อาจารย์ ซอยท่าแฉลบ 11 ทุ่งดอนหว้า ตำบลตลาด อำเภอเมือง                     
 จังหวัดจันทบุรี

 


เนื้อที่ของสถานศึกษา  42 ไร่ 3 งาน
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  19 หลัง   มีห้องทั้งสิ้น 177 ห้อง ได้แก่
1    อาคารอำนวยการ                              จำนวน      1   หลัง      15   ห้อง
2    อาคารเรียน 1                                    จำนวน      1   หลัง      11   ห้อง
3    อาคารบริหารธุรกิจ                             จำนวน      1   หลัง      19   ห้อง
4    อาคารเรียนสามัญ                              จำนวน      1   หลัง      22   ห้อง
5    อาคารฝึกงานอัญมณี                          จำนวน      1   หลัง        8   ห้อง
6    อาคารฝึกงานและโพลิเมอร์                 จำนวน      1   หลัง        4   ห้อง
7    อาคารพัสดุกลาง                                จำนวน      1   หลัง        7   ห้อง
8    อาคารเรียนปฏิบัติการรวม                    จำนวน      1   หลัง        7   ห้อง
9    อาคารแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์            จำนวน      1   หลัง      19   ห้อง
10    อาคารแผนกช่างไฟฟ้า                      จำนวน      1   หลัง      14   ห้อง
11    อาคารฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง         จำนวน      1   หลัง        8   ห้อง
12    อาคารฝึกงานแผนกเทคนิคพื้นฐาน     จำนวน      1   หลัง        4   ห้อง
13    อาคารฝึกงานแผนกช่างยนต์              จำนวน      1   หลัง      10   ห้อง
14    อาคารฝึกงานแผนกช่างเชื่อม             จำนวน      1   หลัง        8   ห้อง
15    อาคารฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน      จำนวน      1   หลัง        7   ห้อง
16    อาคารอเนกประสงค์                           จำนวน      1   หลัง        2   ห้อง
17    อาคารวิทยบริการ                               จำนวน      1   หลัง        9   ห้อง
18    อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่                   จำนวน      1   หลัง        3   ห้อง
  19    อาคาร อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์   จำนวน      1   หลัง        8    ห้อง

 

   

ประวัติความเป็นมา

 


       วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีชื่อเดิมว่า " โรงเรียนช่างไม้เบญจมราชูทิศ " ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนน สฤดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
       เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ในครั้งแรกเปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนต่ออีก 3 ปี

พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนช่างไม้จันทบุรี " และในปี พ.ศ. 2493 ได้เปิดสอนแผนกช่างตัดผม และยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2503 ได้ย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาเปิดสอนที่ หมู่บ้านตะบกเตี้ย ถนนจันทคามวิถี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 3 งาน พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนการช่างจันทบุรี " และได้รับการสนับสนุนจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วม กันแห่งเอเชียตะวันออกใต้ ( สปอ. ) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการผลิตช่างฝีมือ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่ออีก 3 ปี เปิดสอนทั้งหมด 4 แผนกวิชาคือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น

  พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างไฟฟ้า
 
  พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกพณิชยการ

  พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทบุรี " และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) ในแผนก     วิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น

  พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

  พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี "

  พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บริหารธุรกิจ โดยรับผู้ ที่สำเร็จการ ศึกษาจากชั้น ม.ศ. 5 ( มัธยมศึกษาปีที่ 5 เดิม ) หรือ ม.6 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน ) เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี

  พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาพณิชยการ สาขา การบัญชี

  พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ และหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชาเครื่องประดับและ อัญมณี รับนักเรียนที่จบการศึกษา จากชั้น มัธยมศึกษาปี 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการริเริ่มของนายอาทร จันทวิมล ใน ขรธที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเทคนิค

  พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพาณิชยการ แผนกวิชาการขายและการตลาด

  พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ และแผนก วิชาพณิชยการ และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  พ.ศ.2537 วิทยาลัยได้รับเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากร (โครงการเงินกู้OECF)ในเขตภาค ตะวันออก โดยได้รับในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่าทั้งประมาณ 60 ล้านบาทเศษ มีวิทยาลัยที่เข้าโครงการทั้งหมด ทั่วประเทศ 20 แห่ง

  พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างสำรวจ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเลขานุการ

  พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ เนื่องจากได้รับเครื่องมือในโครงการ เงินกู้ OCEF โดยมีวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนมี 7 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค ปทุมวัน 2

  พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างโยธา ปัจจุบันนี้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีพื้นที่อยู่ 2 เขต
 
  พ.ศ.2547  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  พ.ศ. 2549  เปิดสอนระดับเทียบโอนประสบการณ์ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป และ
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการจัดการโลจิสติกส์
 
  พ.ศ.2554 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
             
  พ.ศ.2555 จัดตั้งสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเพื่อเตรียมเปิดสอนระดับปริญญาตรี
                
  พ.ศ.2557  เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
                
  พ.ศ. 2558  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  และเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์