ชุดการสอน วิชา งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

รหัสวิชา 3101-2102