รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

ปวช.1 
     ช่างอุตสาหกรรม
          ปวช.1 ช่างยนต์
          ปวช.1 ช่างกลโรงงาน
          ปวช.1 ช่างเชื่อม
          ปวช.1 ช่างไฟฟ้า
          ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์
          ปวช.1 ช่างก่อสร้าง
          ปวช.1 เมคคาทรอนิกส์
          ปวช.1 เทคนิคคอมพิวเตอร์
          ปวช.1 เครื่องประดับอัญมณี

     พาณิชยกรรม
          ปวช.1 บัญชี
          ปวช.1 การตลาด
          ปวช.1 เลขานุการ
          ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ปวช.2 
     ช่างอุตสาหกรรม
          ปวช.2 ช่างยนต์
          ปวช.2 ช่างกลโรงงาน
          ปวช.2 ช่างเชื่อม
          ปวช.2 ช่างไฟฟ้า
          ปวช.2 อิเล็กทรอนิกส์
          ปวช.2 ช่างก่อสร้าง
          ปวช.2 เมคคาทรอนิกส์
          ปวช.2 เทคนิคคอมพิวเตอร์
          ปวช.2 เครื่องประดับอัญมณี

     พาณิชยกรรม
          ปวช.2 บัญชี
          ปวช.2 การตลาด
          ปวช.2 เลขานุการ
          ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ปวช.3 
     ช่างอุตสาหกรรม
          ปวช.3 ช่างยนต์
          ปวช.3 ช่างกลโรงงาน
          ปวช.3 ช่างเชื่อม
          ปวช.3 ช่างไฟฟ้า
          ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์
          ปวช.3 ช่างก่อสร้าง
          ปวช.3 เมคคาทรอนิกส์
          ปวช.3 เครื่องประดับอัญมณี

     พาณิชยกรรม
          ปวช.3 บัญชี
          ปวช.3 การตลาด
          ปวช.3 เลขานุการ
          ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ปวส.1 
     ช่างอุตสาหกรรม
          ปวส.1 เทคนิคยานยนต์
          ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล
          ปวส.1 เทคนิคงานเชื่อม
          ปวส.1 ไฟฟ้าควบคุม
          ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          ปวส.1 ช่างก่อสร้าง
          ปวส.1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
          ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          ปวส.1 เครื่องประดับอัญมณี

     บริหารธุรกิจ
          ปวส.1 การบัญชี
          ปวส.1 การตลาด
          ปวส.1 การเลขานุการ
          ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ปวส.1 โลจิสติกส์
          ปวส.1 การจัดการทั่วไป

ปวส.2
     ช่างอุตสาหกรรม
          ปวส.2 เทคนิคยานยนต์
          ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล
          ปวส.2 เทคนิคงานเชื่อม
          ปวส.2 ไฟฟ้าควบคุม
          ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          ปวส.2 ช่างก่อสร้าง
          ปวส.2 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
          ปวส.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          ปวส.2 เครื่องประดับอัญมณี

     บริหารธุรกิจ
          ปวส.2 การบัญชี
          ปวส.2 การตลาด
          ปวส.2 การเลขานุการ
          ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ปวส.2 โลจิสติกส์
          ปวส.2 การจัดการทั่วไป

ปริญญาตรี ปี 1

ปริญญาตรี ปี 2

เรียนเก็บและรักษาสภาพ