โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี