การให้บริการนักเรียนนักศึกษา

งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบ นายสมัคร ทับทิมนาค
****************************************************************************************************************************************************

งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ผู้รับผิดชอบ นายเจริญ แย้มประยูร