วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ส่งนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์หรือฝึกอาชีพแบบเข้มข้นเพื่อได้ร่วมฝึกประสบการณ์ตรงกับนศ.จีน โดย นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ ครูจงรักษ์ แซ่อึ๊ง ครูหมวดวิชาภาษาจีน ไปส่งและร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจฉงชิ่ง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประขาชนจีน เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม-16 มิถุนายน 2561