วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียน นักศึกษา
และครูสมชาย ขันติเจริญ เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี